Ga naar de inhoud

LeefbaarheidsEnquête Wallen

In 2020 is de Aanpak Binnenstad van start gegaan. Het gaat om een breed pakket aan maatregelen dat het Bestuurlijk Team Aanpak Binnenstad (burgemeester, wethouder EZ en stadsdeelvoorzitter Centrum) neemt om de leefbaarheid in de binnenstad te verbeteren. Veel van deze maatregelen richten zich op het Wallengebied: het drukste gebied van de binnenstad en waar de gevolgen van overtoerisme het meest voelbaar zijn.
De maatregelen die de gemeente treft vanuit de Aanpak Binnenstad/maatregelenladder Leefbaarheid worden op verschillende wijzen gevolgd:
 De LeefbaarheidsEnquête Wallen wordt jaarlijks uitgezet onder alle huishoudens en ondernemingen in (de directe omgeving van) het Wallengebied. Per adres wordt één wachtwoord beschikbaar gesteld waarmee men toegang krijgt tot de vragenlijst over (projecten in) de buurt en kortetermijnmaatregelen om de leefbaarheid te verbeteren. Daarnaast kan het LeefbaarheidsPanel Wallen via deze enquête vragen aan de buurt stellen.
 Periodiek gaat het stadsdeel Centrum met een zo representatief mogelijke groep van bewoners en ondernemers in gesprek, het zogenaamde LeefbaarheidsPanel Wallen. Het panel doet voorstellen om de leefbaarheid te verbeteren en legt deze voor aan de verantwoordelijke bestuurders.
 De BinnenstadsEnquête wordt jaarlijks uitgezet onder alle Amsterdammers en mensen die in de binnenstad werken. De werving van respondenten verloopt voornamelijk via sociale media. De vragenlijst gaat over de prioriteiten van de Aanpak Binnenstad. Deze rapportage (2024) beschrijft de resultaten van de tweede meting van de LeefbaarheidsEnquête Wallen.

Verslag Schouw op zondag 2 juni 2024