Ga naar de inhoud

Vergunningbehandeling Damstraat-Nieuwe Hoogstraat en softdrugs Warmoesstraat

Geachte Burgemeester Halsema,

Eind 2021 hebt u met een aanwijzingsbesluit bepaalt dat alle zaken in de Damstraat, Oude Hoogstraat, Nieuwe Hoogstraat en Oude Doelenstraat alleen met een vergunning hun bedrijfsmatige activiteiten kunnen blijven uitvoeren. In uw besluit stelt u onder meer dat “gebleken is dat de aanwezige ondernemingen in deze straten voor een groot deel bestaan uit branches die gevoelig zijn voor ondermijnende criminaliteit, zoals beschreven in het Ondermijningsbeeld 2020 van stadsdeel Centrum”.

Als bewonersorganisaties zijn wij verheugd over dit project. Al heel lang viel te constateren dat sommige zaken in het tracé Damstraat- Nieuwe Hoogstraat mogelijk niet bonafide zijn. Wij veronderstellen daarom dat uw overwegingen om het aanwijzingsbesluit te nemen volledig terecht zijn. En wij zijn verheugd dat alle zaken in genoemde straten worden doorgelicht met hopelijk als resultaat straten met uitsluitend bonafide zaken, die divers zijn en ook de bewoners van de binnenstad veel te bieden hebben.

Niettemin bereiken ons berichten dat het proces van vergunning-behandeling van de zaken in deze straten niet verloopt zoals gewenst zou zijn. Informatie, die ons bereikt heeft duidt erop dat bij de vergunning-behandeling in de straatketen van Damstraat naar Nieuwe Hoogstraat de gemeente de vergunningaanvragen uitsluitend of vooral vanachter het bureau lijkt te screenen. Terwijl voor een intensieve behandeling van de aanvraag het logisch lijkt dat er consequent een bezoek aan de zaak zelf wordt afgelegd en in overleg met de vergunning-aanvrager de aanvraag wordt bekeken. Dergelijke controles werden bij een eerder onderzoek naar mogelijk niet bonafide zaken op de Korte Nieuwendijk wel gedaan. Bij dit onderzoek – genaamd Emergo – gingen teams van gemeente, belastingdienst, douane en dergelijke zaak voor zaak naar binnen (en niet één bleek er te kloppen).

De vraag is nu of de aanpak van de vergunningaanvragen, naar voorbeeld van Emergo, geïntensiveerd zou kunnen worden?

Verder lijkt het ons voor de hand liggend dat ook naar andere delen van het totale Wallengebied wordt gekeken. Er zijn aanwijzingen dat er ook op de andere delen van de Wallen ondernemingen zijn, die onder dezelfde noemer vallen als in de straten Damstraat tot en met Nieuwe Hoogstraat. Wij hebben er begrip voor dat de screening van alle zaken op en rond de Wallen niet tegelijk kan, maar toch lijkt het ons noodzakelijk dat aansluitend aan het project Damstraat – Nieuwe Hoogstraat een dergelijk project ook in de andere delen van het Wallengebied wordt opgezet.

Eén straat verdient naar onze mening nu al aparte aandacht namelijk de Warmoesstraat. Daar zijn diverse zaken met een horecabestemming, die zich ook voordoen als coffeeshop waar mogelijk softdrugs te verkrijgen zijn terwijl het geen coffeeshops zijn. Door het logo van de hennepteelt op de ruit van de betreffende zaak te plaatsen met onder meer de aankondiging “drink and smoke” wordt gesuggereerd dat binnen in de zaak gerookt mag worden ondanks dat er een rookverbod geldt voor de horeca in heel Nederland en dat er wellicht ook softdrugs te verkrijgen zijn.

Hieronder een aantal foto’s van de zaken in de Warmoesstraat waar dit soort praktijken zich voordoen.

Dit is volgens ons voldoende reden om de praktijken van deze zaken door middel van handhaving te doen stoppen. Elke verwijzing naar mogelijk drugsgebruik- en handel in deze zaken moet van de gevel af. En overtredingen moeten worden bestraft.

Wat ons betreft wordt er ook in de Warmoesstraat een screeningsproject opgestart. Het type bezoeker/klant waar sommige zaken in de Warmoesstraat zich op richten lijkt erop te wijzen dat daar meer aan de hand is.

Wij hopen dat u met deze informatie uw aanpak tegen de niet-bonafide ondernemingen in het Wallengebied kunt verbeteren en intensiveren.

Mocht u behoefte hebben aan kort mondeling contact over onze brief dan zijn wij daar natuurlijk graag toe bereid.

Hoogachtend,

Wijkcentrum d’Oude Stadt, Dingeman Coumou
Wij Amsterdam, Teun Hubar
Stop de Gekte, Olav Ulrich
Voordestad, Fred Kramer
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, Govert Janssen
Stichting Katrijn
Grachten 9+
en div. bewoners/ondernemers van de binnenstad

Antwoord van de Burgemeester: